Договор за застраховка

Застраховането е инструмент за защита на имуществените и неимуществени интереси на физически и юридически лица при настъпване неблагоприятни събития със случаен характер.

С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето получаващо лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума, а застрахования се задължава да заплати премия. Договорът е двустранен, възмезден, формален.

Застрахователното правоотношение се характеризира с две съществени задължения :

  • задължение на застрахования да заплаща застрахователната премия;
  • задължение на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователното обезщетение.

Видове застрахователни договори, според правния им характер:

  • задължителни – установени със закон или по силата на международен договор, ратифициран и влязъл в сила в Република България
  • доброволни

Видове застрахователни договори, според обекта на застраховане:

  • имуществени застраховки – обект на имуществените застраховки могат да бъдат движими и недвижими вещи.
  • застраховки на отговорности – ОГО, професионални, ОП, ОР и др.
  • Застраховки живот и злополука – обект са лични блага на физическите лица – здраве, живот и телесната цялост.

Видове застрахователни договори, според броя на застрахованите обекти/лица:

  • индивидуални
  • групови

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may also like these

Тел: 0899912539