Запорираха ви банковата сметка? Какво трябва да знаете…

Отивате да теглите пари от банкомата, но оставате с празни ръце. След като посещавте най-близкия клон на банката, разбирате, че е наложен запор на банковата ви сметка. А сега накъде?

Банковата сметка подлежи на запор, ако имате задължение, което е установено от съда, с влязло в сила съдебно решение. Има едно изключенеие, когато дори без влязло в сила решение банковите ви сметки могат да бъдат обект на запор, това е когато срещу вас има издадена обезпечителна заповед, обезпечаваща бъдещ съдебен иск.

Запорът лишава длъжника от легитимацията да получи валидно плащане и затова плащането, което банката би извършила на длъжника след постъпване на запора, е недействително спрямо взискателя и присъединилите се кредитори. Затова те могат да искат от банката повторно плащане, защото по силата на чл. 452, ал. 1 ГПК, съответно чл. 206, ал. 1 ДОПК, този, който плаща зле, плаща два пъти.

На първо място, следва да запазите спокойствие и да попитам банковия служител няколко неща:

  • Кога е получено запорното съобщение?
  • Кой съдебен изпълнител е наложил запора?

След това отивате при съдебния изпълнител и разбирам защо е запорирана сметката ви, като поискате да се запозная с изпълнителното дело. Запорът върху банковата ви сметка е принудително действие срещу вас от страна на съдебния изпълнител, което цели да бъдете ограничени в правото ви да оперирам с наличните ми средства по сметката, когато срещу вас има образувано изпълнително дело. Предполага се, че може да ощетите своя кредитор, като прехвърлите всичко налично по друга сметка или на името на свои близки.

Запорът на банковата сметка може да бъде наложен само до размера на задължението по изпълнителното дело, в противен случай съдебният изпълнител носи отговорност за причинените ми вреди, ако е допусната явна несъразмерност – например задължението ми е в размер на 200 лв, но той ми налага запор върху цялата банкова сметка, в която има много повече пари, поради което аз няма да мога да я използвам.

Кога и как ми е наложен запорът?

1. Например тегля потребителски кредит, но след известно време изпадам в затруднено положение и няколко месеца спирам да правя вноски. В резултат на това банката-кредитор може да потърси правата си, като е образувала изпълнително дело при съдебен изпълнител и е изпратено запорно съобщение до банката, в която е открита сметката ми.

2. Друг вариант, при който може да се стигне до запор на сметка, е при т.нар. обезпечаване на иск. Например аз съм земеделски производител и продавам краставиците си на Иванчо. Доставям му ги, имам и документи, доказващи това. Но Иванчо не ми плаща в уговорения срок. Аз го каня да си изпълни задължението, но без резултат. След което се обръщам към уважаемия съд и му обяснявам под формата на молба за обезпечение, че много скоро смятам да съдя Иванчо, но имам притеснения той да не се окаже много хитър и да не направи така, че след като заведа иска и спечеля делото, да нямам какво да му взема. За да се застраховам, моля съдебния изпълнител да наложи запор на банковата сметка на Иванчо въз основа на издадена от съда обезпечителна заповед.

А къде е мястото на банковата тайна?

Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметката ми в банката, т.е. от къде ми се превеждат суми, на кого аз превеждам, колко точно, на какво основание и т.н. Тази информация може да бъде разкрита на ограничен брой лица – напр. по искане на прокурор, на министъра на финансите, на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” и др. Съдебният изпълнител няма право да получава такава информация, а и тя не му е нужна, за да ми запорира сметката. Той може само да провери дали имам банкова сметка в определена банка и дали имам постъпления по нея. Може да направи справка в НАП дали имам трудов договор и какво е трудовото ми възнаграждение, дали имам пенсия или пък да провери в Дирекция социално подпомагане дали ми се изплащат социални помощи. С това се изчерпва информацията, която съдебният изпълнител може да получи по отношение на банковата ми сметка.

Запор на банкова сметка без основание

Но възможно ли е да е станала грешка и да се окаже, че изобщо не е трябвало да ми се налага запор, или запорът не е трябвало да бъде върху целия размер на сумите, които ми се превеждат?

Например аз съм наследник, но съм подал заявление до районния съд и съм се отказал от наследството. Наследодателят е бил доста задължено лице и след смъртта му кредиторът е решил да си търси правата от наследниците. Стига се до образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител. Той прави справка за наследници, приели наследството, но се оказва, че е настъпило объркване и въпреки че съм се отказал от наследство, се оказвам със запорирана сметка. В този случай е добре да отида в кантората на съдебния изпълнител, за да представя документ, който да удостоверява, че съм се отказал от наследство и да поискам запорът да бъде вдигнат.

Възможно е също така да се окаже, че е запорирана сметката, където се превежда пенсията ми, която е несеквестируем доход. В този случай също трябва да отида в кантората на съдебния изпълнител и да поискам вдигане на запора.

Как да се спася от запора върху сметката ми?

Мога да поискам от съда замяна за запора на банковата ми сметка с друг вид обезпечение, например със запор върху движима вещ – тракторът ми, стига обаче стойността на тази движима вещ да е достатъчна за изпълнение на задължението ми към кредитора. Той, от своя страна, може в тридневен срок да изложи възраженията си. Например да каже, че смята, че този трактор е много по-евтин и едва ли ако се стигне до продажбата му, ще може да покрие вземането си. Ако обаче кредиторът няма възражение, запорът ще бъде заменен и той ще бъде обезпечен по друг начин.

Ако се нуждаете от помощ, адвокатите от Адвокатска кантора „Цветков & с-ие“ са готови да ви консултират. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may also like these

Тел: 0899912539