Условно осъждане

Освобождаването от изтърпяване на наказание по чл. 66 от Наказателния кодекс е условното осъждане. Наказателното правоотношение възниква между държавата и лицето извършител, след извършване на ЮФ, наречен престъпление. Всяко правоотношение съдържа субективни права на единия субект, и корелативните им юридически задължения, присъщи на другия субект. Субективните права на държавата при наказателното правоотношение съдържат следните правомощия: 1. Да осъди дееца, да наложи наказание; 2.Да приведе в изпълнение наказанието; 3. Да третира лицето като осъдено, да свързва определени неблагоприятни последици с факта на осъждането му. Задълженията на дееца са да изтърпи наказанието, което се нарича наказателна отговорност. Съдържанието на наказателното правоотношение е наказателната отговорност на дееца, а тя е неговото задължение да понесе държавната принуда. Когато държавата прилага условното осъждане, всъщност тя се отказва от правомощието си да приведе в изпълнение наложеното наказание на дееца, и то не безусловно, а само под условие – деецът  да не извърши друго престъпление в определен срок. Ако деецът не спази условието – наказанието се привежда в изпълнение.  Предпоставките за условно осъждане са: 1. Лицето да не е осъждано с лишаване от свобода за престъпление от общ характер; 2. Деянието да е породило наказание, което може да бъде до 3 години, наложено от съда. Ако наказанието е 3 години, условно осъждане не може да има. 3. За постигане целите на наказанието, да не се налага деецът да изтърпи ефективно наказание.  Целите на наказанието са две – общата и индивидуалната превенция – чл.36 ал. 1 НК. Първата и по-важна цел на наказанието е общата превенция, предвидена в т.3 – да се въздейства възпитателно и принудително и върху другите членове на обществото. Ако съдът реши да отложи изпълнението на наказанието, той е длъжен да мотивира решението си.   3-тата предпоставка е оценъчен критерий, който лесно може да бъде разтегнат, затова адекватното мотивиране е от изключителна важност. Изпитателният срок при условното осъждане не може да надвишава наложеното наказание с повече от 3 години.

Автор: Адвокат Иван Цветков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may also like these

Тел: 0899912539