Допустимост: кой може да получи финансиране по евро програми?

Програми за финансиране

Адвокатска кантора Цветков & с-ие ежедневно анализира действащите евро програми, които може да използвате за финансиране на вашия бизнес. Нашите адвокати консултират множество трговски дружества всеки ден. Всички европейски граждани и много хора в други части на света се възползват пряко или косвено от бюджета на ЕС. Средствата от него помагат на милиони студенти, хиляди изследователи и много градове, региони и организации с нестопанска цел.

Всички граждани на ЕС могат да кандидатстват за финансиране. ЕС разполага с няколко различни програми за финансиране, по които можете да кандидатствате, в зависимост от естеството на вашата дейност или проект. Възможности за финансиране са налични и чрез програми, които ще се изпълняват пряко от държавите членки, като Механизма за възстановяване и устойчивост или Фонда за справедлив преход. Преди да кандидатствате за финансиране, винаги проверявайте насоките в поканата, за да видите дали отговаряте на условията за допустимост.

Във всяка програма за финансиране и всяка отделна покана са посочени конкретни критерии. Що се отнася до безвъзмездните средства, ако вашето предложение е допустимо, процесът на подбор обикновено започва с оценка на вашето предложение от независими експерти по критерии за подбор и предоставяне на средства.

По-долу можете да видите най-често срещаните профили на бенефициери, кандидатстващи за финансиране от ЕС.

Млади хора

В бюджета на ЕС са включени специални програми за подкрепа на младите хора, които желаят да придобият професионален опит или да учат в чужбина. Има също така програми, насочени към безработицата сред младите хора.

Най-общо казано, тези програми са предназначени за:

  • млади хора (на възраст 13 — 31 години)
  • младежки организации
  • други заинтересовани страни, работещи с млади хора

По-подробни критерии за финансиране се посочват в отделните покани за представяне на предложения.

Възможности за финансиране за млади хора

Изследователи

Научните изследвания и иновациите са изключително важни за дългосрочната стратегия на ЕС, поради което съществуват специални програми и други източници за финансиране на изследователите от цяла Европа.

Основната програма на ЕС за финансиране на научните изследвания е Хоризонт Европа, наследникът на Хоризонт 2020. По нея се подпомагат научноизследователски проекти в множество области, провеждани от организации или отделни лица.

Funding programmes and open calls

Земеделски стопани

Като земеделски стопанин или управител на земи вие вероятно имате право да получавате преки плащания по линия на общата селскостопанска политика.

За да изпълните условията за финансиране, трябва да спазвате определени изисквания в областта на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните. Финансирането преминава през съответните национални органи във вашата страна.

Възможности за финансиране за земеделските стопани

Предприятия

Финансирането от ЕС е достъпно за предприятия с всякакъв размер във всички сектори, включително за предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия.

Всяка година ЕС подкрепя над 200 000 предприятия. Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства или да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако ръководите бизнес или сродна организация (бизнес асоциация, организация за подпомагане на бизнеса, консултантска организация и др.), която осъществява проекти, подкрепящи интересите на ЕС, или ако допринасяте за изпълнението на програма или политика на Съюза.

За предприятията, които се интересуват от мащабни договори за обществени поръчки в промишлеността, могат да са от интерес поканите за представяне на оферти, обявени по програми като ITERКоперник или Галилео.

Освен това на разположение на предприятията е широк набор от финансови средства: бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

По програмите на ЕС се подкрепят по-специално микро-, малките и средните предприятия (МСП), определени по следния начин:

Микропредприятие

  • под 10 служители
  • годишен оборот или годишен счетоводен баланс, който не надвишава 2 млн. евро

Малко предприятие

  • под 50 служители
  • годишен оборот или годишен счетоводен баланс, който не надвишава 10 млн. евро

Средно предприятие

  • под 250 служители
  • годишен оборот, който не надвишава 50 млн. евро, или годишен счетоводен баланс, ненадвишаващ 43 млн. евро

Бележка: Тези стойности се отнасят само за отделни предприятия. Малко предприятие може да не отговаря на изискванията за статут на МСП, ако разполага със значителни допълнителни ресурси, тъй като е част от по-голяма група.

За повече подробности относно критериите за допустимост на МСП вижте:

Ръководство за потребителя относно дефиницията за малките и средните предприятия

Възможности за финансиране за малки предприятия

Публичните институции: градове и региони

Публичните органи — независимо дали са местни, регионални или национални — могат да се възползват от много възможности за финансиране от ЕС, включително от инвестиции в развитието на институционалния капацитет и ефективността и в местни инфраструктурни проекти.

Възможности за финансиране за публични органи

Неправителствени организации

Неправителствените организации и организациите на гражданското общество с нестопанска цел могат да кандидатстват за финансиране от ЕС, когато техните дейности са свързани с политиките на Съюза.

Възможности за финансиране за НПО

Други

Присъединяване към Европейския съюз

Чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) се инвестира в бъдещето на държавите — кандидатки за членство в ЕС, и в самия ЕС, като се подпомагат реформите в области, свързани със стратегията за разширяване, като например демокрацията и управлението, върховенството на закона, растежа и конкурентоспособността.

Земеделските стопани в държавите кандидатки получават помощ чрез специфичен Инструмент за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD), който е част от ИПП II.

Икономическа криза

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) предоставя подкрепа за хора, които са загубили работата си вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия (глобализацията) — например когато голямо предприятие прекрати дейност или премести производството си извън ЕС — или вследствие на световната икономическа и финансова криза.

Със средства по ЕФПГ могат да се съфинансират проекти за предоставяне на помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие, образование, обучение и преквалификация, наставничество или професионални напътствия или за насърчаване на предприемачеството и започването на бизнес. ЕФПГ не съфинансира мерки за социална закрила, като пенсии и обезщетения за безработица.

Само държави от ЕС могат да кандидатстват за финансиране от ЕФПГ. Хората, представителните организации или работодателите, които са засегнати от съкращения и желаят съкратените работници да се възползват от подкрепа по ЕФПГ, трябва да се свържат с лицето за контакт за ЕФПГ в своята държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may also like these

Тел: 0899912539